%0 Book
%T Vollstreckung und Vollstreckungsrechtsbehelfe im Recht der Europäischen Gemeinschaften
%A Schniewind, Hans Joachim
%I Kohlhammer [u.a.]
%@ 3170370758
%@ 9783170370753
%K Hochschulschrift
%K Europäische Gemeinschaften
%K Vollstreckung
%K Vollstreckungsverfahren
%K Urteilsanerkennung
%D 1972
%X Zugl.: Saarbrücken, Diss., 1968
%C Kohlhammer [u.a.]
%C Stuttgart [u.a.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation