%0 Book
%T Beschreibunge einer Chronic Von anfang der Welt biß auff Keyser Friderich den Dritten mit Anhang Beschreibung der Zeit Jsidori
%A Steinhöwel, Heinrich
%A Koebel, Jacob
%I Christian Egenolff
%D 1531
%X Bibliogr. Nachweis: VD 16 S 8811
%C Christian Egenolff
%C Franckfurt am Meyn
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation