@misc {TN_libero_mab2,
author = { Thomas-Morus-Akademie Bensberg },
title = { Bensberger Protokolle },
publisher = {},
keywords = { Monografische Reihe },
year = {1970-},
booktitle = {Veröffentlichungen der Thomas-Morus-Akademie},
address = { Bensberg },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation