%0 Generic
%T Lieder, Gedichte, Szenen aus Stücken
%A Berliner Ensemble Orchester
%A Brecht, Bertolt
%A Schall, Ekkehard
%A Dessau, Paul
%A Eisler, Hanns
%I Deutsche Schallplatten
%K Schallplatte
%D [1969]
%X Enth.: Texte von Brecht z. T. vertont von Bertolt Brecht, Hanns Eisler u. Paul Dessau. Von der Freundlichkeit der Welt, 1920 ... Wie der Wind weht, 1955
%C Deutsche Schallplatten
%C Berlin
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation