%0 Generic
%T Bärbel Wachholz
%A Möckel, Georg
%A Kersten, Karin
%A Orchester Walter Eichenberg
%A Osten, Siegfried
%A Kubiczeck, Walter
%A Wachholz, Bärbel
%I Deutsche Schallplatten
%K Schallplatte
%D 1966
%X Tanzmusik-Schallplatten-Angebot April 1966
%X Das ist halb so schlimm, Foxtrott [Musik: Georg] Möckel. [Text: Siegfried] Osten
%X Deine Blicke können lügen, Hully-Guly [Musik: Walter] Kubiczeck. [Text: Karin] Kersten.
%C Deutsche Schallplatten
%C Berlin
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation