%0 Generic
%T Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70
%A Bach, Johann Sebastian
%A J.S. Bach-Stiftung Chor
%A J.S. Bach-Stiftung Orchester
%A J.S. Bach-Stiftung
%A Keel, Meinrad
%A Lutz, Rudolf
%A Otto, Gudrun Sidonie
%A Oitzinger, Margot
%A Johannsen, Daniel
%A Friedrich, Wolf Matthias
%A Assmann, Jan
%I J. S. Bach-Stiftung
%I : GALLUS MEDIA AG
%K Film
%K DVD-Video
%K Musikaufzeichnung Schweiz 2013
%D [2013]
%D , [2013]
%D , © 2013
%X Gehört zum VII. Jahrgang (2013) der Gesamteinspielung der Bach-Kantaten
%X Enthält: Workshop, Konzert, Reflexion in Bild und Schrift, Making of
%X Musikaufzeichnung. Schweiz. 2013
%C J. S. Bach-Stiftung
%C : GALLUS MEDIA AG
%C St. Gallen
%C ; St. Gallen
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation