%0 Generic
%T The cunning little vixen
%A Janáček, Leoš
%A Janáček, Leoš
%A Maggio musicale fiorentino Orchestra
%A Maggio musicale fiorentino Coro
%A Pelly, Laurent
%A Ozawa, Seiji
%A Kelsey, Quinn
%A Christin, Judith
%A Petersen, Dennis
%A Bayrakdarian, Isabel
%A Langan, Kevin
%A Beláček, Gustáv
%A Lepre, Federico
%A Polidori, Marcella
%A Curnow, Lauren
%I Arthaus Musik GmbH
%K Film
%K DVD-Video
%K Operninszenierung Italien 2009
%D [2013]
%D , © 2013
%X Untertitel: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Koreanisch
%X Operninszenierung. Italien. 2009
%C Arthaus Musik GmbH
%C [Halle, Saale]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation