%0 Book
%T Chāodà guimó jichéng diànlù wùlǐ shèji Cóng túféngé dào shixù shōuliǎn
%A Kahng, Andrew B.
%A Lienig, Jens
%A Markov, Igor L.
%A Kahng, Andrew B.
%I Jixiè gōngyè chūbǎnshe
%@ 9787111462972
%@ 7111462971
%D 2014
%X In chinesischer Schrift
%C Jixiè gōngyè chūbǎnshe
%C Běijing
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation