%0 Generic
%T 2 Chorale arrangements - Becker III.8.44 org
%A Krebs, Johann Ludwig
%7 [Stimmen]
%K Musikhandschrift
%K Quelle
%D 1743
%X Kurzaufnahme einer Musikhandschrift
%X Ach Gott erhör mein Seufzen. Arr : org; g; Krebs-WV. 513 Krebs, J.L.
%X O Ewigkeit du Donnerwort. Arr : org; D; Krebs-WV. 542 Krebs, J.L.
%C [S.l.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation