%0 Book
%T Systembildung im europäischen Arbeitsrecht 13. ZAAR-Kongress, München, 13. Mai 2016
%A ZAAR-Kongress 13. 2016 München
%A Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht
%A Giesen, Richard
%A Junker, Abbo
%A Rieble, Volker
%I ZAAR Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht
%I : ZAAR Verlag
%@ 9783939671367
%K Europäisches Arbeitsrecht
%K Rechtsordnung
%K Antidiskriminierungsrecht
%K Leiharbeit
%K Kündigungsschutz
%K Befristete Beschäftigung
%K EU-Staaten
%K Graue Literatur
%K Konferenzschrift
%K Europäische Union
%K Arbeitsrecht
%K Rechtsdogmatik
%D 2016
%D , 2016
%X Enthält 5 Beiträge
%X Literaturangaben
%C ZAAR Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht
%C : ZAAR Verlag
%C München
%C ; München
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation