%0 Generic
%T Schlag auf Schlag –Bericht über feuerwerksbedingte Knalltraumata zum Jahreswechsel 2021/2022 Thunder and lightning—a report on firework-associated acoustic trauma at New Year 2021/2022
%A Flockerzi, Veronika
%A Schick, Bernhard
%A Ilgner, Justus
%A Hesse, Gerhard
%A Jecker, Peter
%A Eichwald, Herbert
%A Dommerich, Steffen
%A Gerstner, Andreas O. H.
%A Hoppe, Stephanie
%A Ebmeyer, Jörg
%A Thomas, Jan Peter
%A Papst, Friedemann
%A Hornung, Joachim
%A Lang, Stephan
%A Knopf, Andreas
%A Dost, Philipp
%A Arens, Christoph
%A Wrobel, Christian
%A Langer, Jörg
%A Münscher, Adrian
%A Lenarz, Thomas
%A Cem Bulut, Olcay
%A Hein, Matti
%A Inhestern, Johanna
%A Flockerzi, Veronika
%A Schick, Bernhard
%A Bozzato, Alessandro
%A Federspil, Philippe
%A Ambrosch, Petra
%A Schmidt, Sandra
%A Ebeling, O.
%A Papatsoutsos, Efastathios
%A Scherl, Claudia
%A Schmidt, Sandra
%A Stuck, Boris A.
%A Hofauer, Benedikt
%A Al Kadah, Basel
%A Bumm, Klaus
%A Jäckel, Martin C.
%A Hilger, Gregor
%A Muschal, Birgit
%A Becker, Sven
%A Evers, Theo
%A Bozzato, Alessandro
%I Springer Science and Business Media LLC
%@ 0017-6192
%@ 1433-0458
%K Otorhinolaryngology
%D 2023
%C Springer Science and Business Media LLC
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation