%0 Generic
%T Considering time-lag effects can improve the accuracy of NPP simulation using a light use efficiency model
%A Li, Chuanhua
%A Liu, Yunfan
%A Zhu, Tongbin
%A Zhou, Min
%A Dou, Tianbao
%A Liu, Lihui
%A Wu, Xiaodong
%I Springer Science and Business Media LLC
%@ 1009-637X
%@ 1861-9568
%D 2023
%C Springer Science and Business Media LLC
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation