%0 Generic
%T Die Schweizer Familie GraW Ia.9
%A Weigl, Joseph
%A Castelli, Ignaz Franz
%A Saint-Just, Claude Godard d'Aucour de
%A Kalliwoda
%A Stahl
%A Hornstein, Ferdinand von
%A Pflumm, Nannette
%A Pech
%A Lehman, Mademoiselle
%A Laber, Fräulein
%A Häußler
%A Hirschmann
%A Rombach, Johann Michael
%A Keller, Karl
%K Singspiele
%K Quelle
%D 1810 (1810c)
%D , 1810
%X Auf einigen Singstimmen die Namen der Sänger: "C. Keller" (Graf), "Kalliwoda" (Paul), "Herr Stahl" (Richard Boll), "Freih. von Hornstein" (Durmann), "Nannette Pflumm und Pech" (S 1), "Mll: Lehman" (S 1), "Fräulein [...] Laber [?]" (S 2), "H. Häußler[...]" (T 1), "H: Hirschmann, Rombach" (T 2) und "H. Pech" (B)
%X Alte Zählung: 200, 181, 184-262 Seiten
%X D-KA, Don Mus.Ms. 2018a-d, 30000839
%X Singspiel in 3 acts
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation