• Media type: Volume; Notated Music
  • Title: Fortepiannye trio sovetskich kompozitorov
  • Published: Moskva: Vsesojuznoe izdatelʹstvo "Sovetskij kompozitor"1981-1983

> Multivolume work