• Media type: E-Article
  • Title: In memory of Kirill Sergeevich Aleksandrov
  • Contributor: Aseev, Aleksandr L; Vlasov, Vasilii V; Derevyanko, A P; Kuleshov, V V; Mel'nikov, Vladimir P; Molodin, V I; Parmon, Valentin N; Sagdeev, Roal'd Z; Skrinsky, A N; Fomin, V M; Shabanov, V F; Shokin, Yu I
  • Published: Uspekhi Fizicheskikh Nauk (UFN) Journal, 2011
  • Language: Not determined
  • DOI: 10.3367/ufne.0181.201103h.0337
  • ISSN: 1063-7869; 1468-4780
  • Keywords: General Physics and Astronomy