%0 Book
%T Meister Johann Liechtenauers Kunst des Fechtens [mit 2 Textabbildungen und 38 Abbildungen auf Tafeln]
%A Wierschin, Martin
%A Liechtenauer, Johannes
%I Beck
%K Liechtenauer, Johann active 14th century
%K Fencing Early works to 1800
%K Hochschulschrift
%K Lehrbuch
%K Liechtenauer, Johannes
%K Fechten
%K Geschichte 500-1500
%D 1965
%C Beck
%C München
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2167347
Download citation