%0 Generic
%T An die Leier "A ma lyre"
%A Schubert, Franz
%A Schlusnus, Heinrich
%A Rupp, Franz
%K Schallplatte
%D c 1928
%C [S.l.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab216201833
Download citation