@proceedings {TN_libero_mab2,
author = { Dresdner Geschichtsverein },
title = { Dresdner Hefte },
publisher = {Dresdner Geschichtsverein},
isbn = {0863-2138},
keywords = { Zeitschrift , Sachsen , Kultur , Dresden , Geschichte },
year = {1982-},
abstract = {Gesamttitel 10.1992-[?]: Beiträge zur Kulturgeschichte},
abstract = {1982 - 1983,2 als Ms. gedr. u. als internes Informationsmaterial d. Rates d. Bezirkes, Abt. Kultur ersch},
abstract = {Ungezählte Beil.: Sonderheft},
abstract = {Beteil. Körp. anfangs: Rat des Bezirkes Dresden, Abteilung Kultur; teils: Kulturakademie des Bezirks Dresden; 9.1991,1: Kulturakademie Dresden},
address = { Dresden },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation