%0 Book
%T Die Deutsche Bank 1870 - 1995
%A Gall, Lothar
%A Siber, Karl Heinz
%A Feldman, Gerald D.
%A James, Harold
%A Holtfrerich, Carl-Ludwig
%A Büschgen, Hans E.
%I Beck
%@ 3406399975
%@ 3406389457
%@ 9783406399978
%@ 9783406389450
%K 1870-1995
%K Bankgeschichte
%K Deutschland
%K Bank
%K Banks and banking History Germany
%K Banks and banking, Germany History
%K Interesse
%K Geschichte
%K Sozialgeschichte
%K Politik
%K Kreditwesen
%K Privatunternehmen
%K Macht
%K Deutschland Bundesrepublik Deutschland (1949-1990) Bank Deutsche Bank (Frankfurt/Main) Wirtschaftsgeschichte Sozialgeschichte Politische Geschichte Kreditwirtschaft Privatunternehmen Politik Politische Macht
%K Deutsche Bank
%K History
%K Bibliographie enthalten
%K Festschrift
%K Aufsatzsammlung
%K Deutsche Bank Frankfurt am Main
%D 1995
%X Literaturverz. S. [963] - 984
%C Beck
%C München
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation