@misc {TN_libero_mab2,
author = { Nihon-Denki-Eidō-Gakkai },
title = { Seibutsu-butsuri-kagaku = Journal of electrophoresis },
publisher = {Gakkai},
isbn = {1349-9785},
keywords = { Zeitschrift },
year = {2004-},
address = { Chiba },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation