• Medientyp: Elektronische Zeitschrift
  • Titel: Jurnal ekonomi & keuangan Islam
  • Weitere Titel: JEKI
  • Körperschaft: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam
  • Erschienen: P3EI Press [ Yogyakarta ]
  • Erscheinungsverlauf: Volume 1, no. 1 (Januari 2011)-
  • Sprache: Malaiisch; Englisch
  • ISSN: 2614-6908; 2088-9968