• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Food choice patterns of long-haul truck drivers driving through Germany, a cross sectional study
  • Beteiligte: Andreas Bschaden; Siegfried Rothe; Anja Schöner; Nina Pijahn; Nanette Stroebele-Benschop
  • Quelle: BMC Nutrition ; 5 ( 2019 ) S. 1-8
  • Erschienen: 2019
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.1186/s40795-019-0326-3
  • ISSN: 2055-0928
  • Schlagwörter: Medizin ; Technik