• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Evgenii Borisovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)
  • Beteiligte: Alferov, Zhores I; Andreev, Aleksandr F; Bagaev, Sergei N; Belyanin, Vladimir B; Varshalovich, Dmitrii A; Ginzburg, Vitalii L; Zabrodskii, Andrei G; Zapasskii, Valerii S; Kaplyanskii, Alexandr A; Perel', V I; Rozanov, Nikolai N; Suris, Robert A
  • Erschienen: Uspekhi Fizicheskikh Nauk (UFN) Journal, 2006
  • Sprache: Nicht zu entscheiden
  • DOI: 10.1070/pu2006v049n11abeh006211
  • ISSN: 1063-7869; 1468-4780
  • Schlagwörter: Physics and Astronomy(all)