• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on his eightieth birthday)
  • Beteiligte: Kutateladze, S S; Ladyzhenskaya, O A; Novikov, S P; Pogorelov, A V; Reshetnyak, Yu G; Zalgaller, V A
  • Erschienen: IOP Publishing, 1993
  • Sprache: Nicht zu entscheiden
  • DOI: 10.1070/rm1993v048n04abeh001063
  • ISSN: 0036-0279; 1468-4829
  • Schlagwörter: General Mathematics