• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Part 2 - Coherent Light: “From Chips to Ships” : New Photonics Production technology: “Green Production”
  • Beteiligte: Poprawe, Reinhart; Loosen, Peter; Schulz, Wolfgang; Brajdic, Mihael; Gillner, Arnold; Beckemper, Stefan; Schleifenbaum, Henrich; Bergmann, Klaus; Gottmann, Jens; Willenborg, Edgar; Wortmann, Dirk; Gasser, Andres; Petring, Dirk; Backes, Gerhard; Noll, Reinhard; Sturm, Volker; Wehner, Martin; Hinke, Christian
  • Erschienen in: Laser Technik Journal
  • Erschienen: Wiley, 2010
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.1002/latj.201090036
  • ISSN: 1613-7728
  • Anmerkungen:
  • Zugangsstatus: Freier Zugang