• Medientyp: E-Artikel
 • Titel: Convergence of a method for solving the magnetostatic field in nonlinear media
 • Beteiligte: Kačur, Jozef; Nečas, Jindřich; Polák, Josef; Souček, Jiří
 • Erschienen: Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, 1968
 • Erschienen in: Applications of Mathematics
 • Umfang: 456-465
 • Sprache: Tschechisch
 • DOI: 10.21136/am.1968.103195
 • ISSN: 0862-7940; 1572-9109
 • Schlagwörter: Applied Mathematics
 • Anmerkungen:
 • Zugangsstatus: Freier Zugang