• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Review: Johann Strauss: The End of an Era
  • Beteiligte: Griffel, Margaret Ross
  • Erschienen: Music Library Association, 1975
  • Sprache: Englisch
  • ISSN: 0027-4380; 1534-150X
  • Schlagwörter: Book Reviews