• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Review: Paper Swordsmen: Jin Yong and the Modern Chinese Martial Arts Novel
  • Beteiligte: Gimpel, Denise
  • Erschienen: Association for Asian Studies, 2006
  • Erschienen in: The Journal of Asian Studies
  • Umfang: 162-163
  • Sprache: Englisch
  • ISSN: 1752-0401; 0021-9118
  • Schlagwörter: Book Reviews
  • Anmerkungen: